Zamówienia publiczne i przetargi

-Zapytanie ofertowe na remont Cerkwi Zabytkowej w Nowej Woli
Projekt

- Część opisowa
- Rysunki
- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót
- Przedmiar
Załączniki
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
- Wzór umowy
- Powiadomienie o wyniku zapytania


- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Załączniki
- nr. 1 Formularz Ofertowy
- nr. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
- wzór umowy
- Powiadomienie o wyniku zapytania