Katecheza

Współczesna ekonomia - służba Bogu czy mamonie?

I. Odszukaj w dowolnym źródle znaczenie terminów:

Ekonomia - ..............................................................................................................
Mamona - ................................................................................................................

II. Odszukaj i przeczytaj w Piśmie Świętym następujące fragmenty:

Mt.6,24-34; Łk.16,9-13; Mt.6, 19-21; Mt.19,16-30 ;Łk.12,13-21. Porównaj je ze sobą.

III. Napisz jak rozumiesz następujący werset: "Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje"

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

IV. Co miał na myśli Chrystus mówiąc o gromadzeniu skarbów w niebie? Podaj kilka przykładów.