Wzór Zapytania

Nowa Wola 29.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Wykonanie

 Remont zabytkowej cerkwi narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli
I. ZAMAWIAJĄCY – Parafia Prawosławna p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
Nowa    Wola 85, 16 – 050 Michałowo
reprezentowana przez  księdza Jarosława Szczerbacz- proboszcza

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest - Remont zabytkowej cerkwi narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli
- naprawa podestów i schodów wejściowych
- naprawa drewnianych ścian zewnętrznych
- remont kolumn drewnianych

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1 września 2018 rok
IV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Nowa Wola 85, 16- 050 Michałowo do dnia 17.07. 2017r. godz. 15. 00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono także na stronie internetowej: www.parafianowawola.fundacjanowawola.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert  17.07.2017 r. godzina 15.30 plebania w Nowej Woli. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów nieobecnych przy ogłoszeniu wyników za pośrednictwem maila.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela ks. Jarosław Szczerbacz pod numerem telefonu 66 86 17 777 oraz adresem email:  jaros00@poczta.onet.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Wszystkie dokumenty do pobrania w zakładce Zamówienia publiczne i przetargi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *